Gluten Free Flour - Artisan Blend (4LBS) (1.81KG) - El Faro

Gluten Free Flour - Artisan Blend (4LBS) (1.81KG) - El Faro

$20.00

1 Unit = 4LBS - 1.81KG

Ingredients:
Brown Rice Flour, White Rice Flour, Tapioca Starch, Potatoe Starch, 
Sorghum Flour, Sweet Rice Flour, Arrowroot Starch and Xanthan Gum.

Gluten Free!